Zajęcia logopedyczne dla dzieci - Częstochowa

Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy

Diagnoza i terapia wad wymowy, tzw. dyslalii, w tym:

  • Seplenienia – nieprawidłowa realizacja głosek ś, ź, ć, dź / s, z, c, dz / sz, ż, cz, dż.
  • Kappacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski K
  • Gammacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski G
  • Betacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski B
  • Lambdacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski L
  • Rotacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski R
  • Rotacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski R

Profilaktyka zaburzeń mowy:

  • Ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy
  • Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

Do każdego dziecka podchodzę w sposób indywidualny